.

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ...ΠΑΛΙ(!!!) ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ...ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ!!!!


ΤΑΞΙΔΕΟΥΜΕ 15-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Προς:Υπεύθυνο Προγράμματος Έκδοσης Μαθητικού«Της Γάτας το Κουδούνι»

Με ενδιαφέρον πολύ παρακολούθησα την έντονη δραστηριότητα που παρουσιάζει το ΓΕΛ Περιστερίου.

Εντύπωση μου έκανε δε, το Ιδιαίτερου κάλους και καλαισθησίας έντυπο σας .

Τιμή προσδίδει σε εσάς και τους μαθητές του Λυκείου σας,

η ιδιαίτερη προσέγγιση η οποία επιχειρείτε μέσω των επισκέψεων σας, σε Μαρτυρικές Πόλεις και Χωριά της Ελλάδας.Μιας Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας που δυστυχώς ούτε τα σχολικά Βιβλία δεν επιχειρούν να αποδώσουν με αλήθεια.

Με αυτό σαν αφορμή αλλά και με πολλά άλλα θέματα όπως η ξενάγηση στον χώρο που μεγάλωσε ο αείμνηστος Νίκος Ξυλούρης, ο τραγουδιστής της ρωμιοσύνης, σας προσκαλούμε στον Δήμο Ανωγείων ώστε να σας «ξεναγήσουμε» σε ένα τόπο όπου τα στοιχεία της Ιστορίας της Παράδοσης και του Περιβάλλοντος είναι κυρίαρχα.

Με τιμή

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

Δήμαρχοσ ΑνωγείωνΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ..

Ανώγεια

Ορεινή κωμόπολη στα όρια σχεδόν των νομών Ρεθύμνου και Ηρακλείου (52 χλμ ΝΑ από το Ρέθυμνο - 2.507 κάτοικοι). Η πρόσβαση μπορεί να γίνει και από το Ηράκλειο (είναι πιο κοντά). Σύμφωνα με την παράδοση, τα Ανώγεια δημιουργήθηκαν από κτηνοτρόφους, στις αρχές του 13ου αι. Υπήρξαν κέντρο επα

ναστατών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και πυρήνας αντίστασης κατά της γερμανικής κατοχής στη διάρκεια του τελευταίου πολέμου. Ήταν ένα από τα κύρια μέρη στα οποία οδηγήθηκε και κρατήθηκε από τους αντάρτες απαγωγείς του o Γερμανός στρατιωτικός διοικητής, στρατηγός Φον Κράιπε, πριν φυγαδευτεί στην Αφρική. Σε αντίποινα οι Γερμανοί σκότωσαν (1944) όλους τους άντρες του χωριού και ισοπέδωσαν στην κυριολεξία τα κτίρια, εκτός από την εκκλησία -αφιερωμένη στον Ιωάννη το Βαπτιστή, με αξιόλογες τοιχογραφίες. Τα Ανώγεια ξαναχτίστηκαν μετά τον πόλεμο από τους κατοίκους τους, οι οποίοι ασχολούνται ως επί το πλείστον με την κτηνοτροφία, τη χειροτεχνία και τα υφαντά. Οι Ανωγειανοί -αρκετά διαφορετικοί από τους υπόλοιπους Κρητικούς διατηρούν έντονη την παραδοσιακή μορφή ζωής στην ενδυμασία, τη διατροφή, την ιδιάζουσα γλώσσα που χρησιμοποιούν και ακόμα στις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής που δεν εννοούνται χωρίς τη συμμετοχή των γραφικών Ανωγειανών τραγουδιστών...

Εδώ έχουν γεννηθεί και ζήσει μεγάλοι και γνωστοί Ελληνες τραγουδιστές και μουσικοί της παράδοσης της Κρήτης, όπως ο Νίκος Ξυλούρης, ο αδελφός του Ψαραντώνης,o Βασίλης Σκουλάς και ο Λουδοβίκος των Ανωγείων.


ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

http://www.anogeia.gr/history/history.html

Κορυφαίο γεγονός της Αντίστασης του αγωνιζόμενου λαού των Ανωγείων, υπήρξε η καταστροφή καιισοπέδωση του χωριού του. Τον Αύγουστο του 1944 πραγματοποιήθηκε το 3ο ολοκαύτωμα των Ανωγείων (1822, 1867, 1944). Άρχισε τη 13η Αυγούστου και κράτησε μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα. Στο Αρμί, την κεντρική πλατεία του χωριού βρίσκεται εγχάρακτη η διαταγή του Γερμανού στρατηγού φρουράρχου Κρήτης.

"...Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρον της αγγλικής κατασκοπίας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το φόνο του λοχία φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ' αυτόν φρουράς και επειδή οι Ανωγεια

νοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας, επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανωγείων διήλθον και οι απαγωγείς με τον στρατηγόν Φον Κράιπε χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής

τα Ανώγεια, διατάσσομεν την ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρενος Α

νωγειανού όστις ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου."

Χανιά 13-8-44 0 Στρατηγός Διοικητής Φρουρίου Κρήτης X. ΜΙΛΛΕΡ

Τον Ιούλιο του 1945, ένα σχεδόν χρόνο μετά την καταστροφή των Ανωγείων από τους Γερμανούς Ναζιστές, ο Νίκος Καζαντζάκης θα επισκεφθεί τ' Ανώγεια, ως υπεύθυνος της Κεντρικής Ε

πιτροπής για τη διαπίστωση των Γερμανικών ωμοτήτων κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Κρήτη. Στην σχετική έκθεση του μεταξύ άλλων αναφέρει:

"Την 13ην οι Γερμανοί συμπληρώσαντες την κύκλωσιν, εισήλθον εις τα Ανώγεια και διέταξαν τους υπολειφθέντας κατοίκους (θα ήσαν περί τα 1500 γυναικόπαιδα) να αναχωρήσουν εντός ημισείας ώρας προς τ ην κατεύθυνσιν του Γενή-Καβέ, οπόθεν να διασκορπισθούν εις τα διάφορα χωρία της Ρεθύμνης. Μετά ταύτα προέβησαν εις γενικήν λεηλασίαν του χωρίου, πλουσιωτάτου εις κτηνοτροφικά και ε ριουργικά προϊόντα. Μετά την δήλωσιν εκάστη οικία εκαίετο πρώτον και έπειτα ανετινάσσετο δια δυναμίτιδος. Κάθε νύκτα οι Γερμανοί απεσύροντο εις τα Σείσαρχα και την πρωϊαν επανήρχοντο. To μέγεθος της λεηλασίας θα κατανόηση κανείς, όταν λάβη υπ' όψιν ότι αυτή διήρκεσεν από της 13 Αυγούστου μέχρι της 5 Σεπτεμβρίου. Κατά την διάρκειαν της διαρπαγής οι Γερμανοί εφόνευσαν εντός του χωρίου τ ον Γ. Σπιθούρην, μη δυνηθέντα ν' αποχωρήση μετά των άλλων κατοίκων, επίσης τους παραλύτους εξαδέλφους Κωνστ. και I. Ξυλούρην (ή Κίτρη), και τον υπέργηρον Νικ. Αεράκην, εις τας αγκάλας του οποίου έθεσαν, μετά την εκτέλεσιν, δεξιά και αρ ιστερά τα πτώματα δύο χοίρων προς χλευασμόν. Πολλοί άλλοι εφονεύθησαν εις τα πέριξ. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν και τα 4 τυροκομεία της περιοχής και απήγαγον τα ποίμνια των κατοίκων όσα δεν ηδυνήθησαν να συμπαραλάβουν, τα εφόνευσαν. Σήμερον από τας 940 οικίας των Ανωγείων δεν έχει απομείνει ούτε μία, το νεόδμητον σχολείον ανετινάχθη, αι 3 εκκλησίαι, τας οποίας οι Γερμανοί είχον μεταβάλει εις σταύλους, έχουν επίσης υποστή ζημίας εκ των πέριξ ανατινάξεων. Η επίσημος κατάστασις της Νομαρχίας Ρεθύμνης αναφέρει 117 Ανωγειανούς εκτελεσθέντας κατά την περίοδον της κατοχής"...


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Αγαπητέ Δήμαρχε,
Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια και για τη διάθεσή σας να μας ''ξεναγήσετε '' στον όμορφο τόπο σας με την τόσο πλούσια ιστορία.
Από μας ένα είναι σίγουρο...πως αξιοποιώντας την εμπειρία της παλιάς ομάδας, τη φρεσκάδα και διάθεση της νέας, σας λέμε οτι και αυτό το
τεύχος (10ο-Μάρτης 2012) θα ''γράψει'' τη δική του ιστορία!

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 29-10-2011

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
19 σχόλια:

 1. KAΝTANOΣ,ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ,ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΩΓΕΙΑ.
  ΝΕΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,ΝΕΑ ΤΑΞΙΔΙΑ...
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΗ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΡΗΤΗ,ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ,ΒΛΑΧΕΡΝΑ(ΑΡΚΑΔΙΑΣ),ΣΥΡΟΣ..ΟΛΑ ΑΥΤΕΣ ΟΙ "ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ",ΟΛΑ ΑΥΤΑ Τ ΥΠΕΡΟΧΑ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ....ΕΤΣΙ,ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΜΌΝΑΔΙΚΟ ΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ....!ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ,ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ,ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ..ΝΟΜΙΖΩ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΟΡΓΑΝΟΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΟΔΟΙΠΟΡΟΙΚΟ...!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΠΛΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ..ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ,ΜΕ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.....
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ"ΓΑΤΑΣ Τ ΚΟΥΔΟΥΝΙ"...ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΑΙ ΤΝ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΟΤΑΝ Τ ΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΌΝΤΑ..:-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΣΑΣ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ ΣΤΝ ΟΜΟΡΦΟ ΤΟΠΟ....ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΦΟΡΑ Κ Ν ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ Ν Τ ΠΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ..!!!

  ΜΕ ΑΓΑΠΗ,ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΕΚΝΟΣ"!!ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΧΑΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ε ΡΕ ΓΛΕΝΤΙΑ!!!!!
  ...κ.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΤΙ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙ΄ΑΥΤΗ ΜΑΣ ΤΗ ΔΡΑΣΗ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΑΙΔΙΑ....ΦΥΓΑΜΕ Γ ΚΡΗΤΗ..ΠΑΜΕ Γ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΦΙΡΩΜΑ ΣΤΝ ΞΥΛΟΥΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ....Μ ΠΟΛΛΗ ΟΡΕΞΗ Κ ΜΕΡΑΚΙ ΠΕΤΑΜΕ ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ...!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΜΠΠΑΒΟ ΣΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΟΥΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ.


  Απντουλέ Χασάν Ιγκμάρ Αλ Χαλέλε
  Προσωπικός Φίλος Κύριου Κουσμά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΝΘΟΥΣΜΙΑΣΜΟ,ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΝ ΚΡΗΤΗ...ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ Γ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ..ΣΤΝ ΟΜΟΡΦΟ ΤΟΠΟ ΣΑΣ....ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Κ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ Τ ΑΝΩΓΕΙΑ...!!
  ΚΑΘΕ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ,ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Κ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ Θ Τ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ Κ ΕΣΕΙΣ......... . .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ,ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΧΑΡΗ ΣΤΝ Κ.ΚΟΣΜΑ Κ Σ ΟΣΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΝ ΤΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ....Κ ΚΟΣΜΑ.....Θ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ...ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ Κ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. paidia emeis apo to periodiko tha pame osa paidia theloun i kapoio sigkekrimeno arithmo atomwn??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΣ ΓΑΤΑΣ Τ ΚΟΥΔΟΥΝΙ..ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ,ΑΝΑΚΑΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΝ ΦΟΡΑ Τ ΑΝΩΓΕΙΑ....!ΚΙ ΑΣ ΜΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤ ΕΚΕΙ ΔΝ ΠΑΜΕ Γ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ,ΑΛΛΑ Γ ΡΕΠΟΡΤΑΖ....ΑΥΤΟ Θ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ......:-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. kiriou kosma sigxaroutiria!!! perimenei prosklisis!! o filous sas ''mam al masa''

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ...Η ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ,Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ Ν ΞΕΧΩΡΙΖΕΤΕ...!!ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΕΝΙΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ Π ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΛΑ ΑΞΙΖΕΙ....!ΜΠΡΑΒΟ ..ΓΙΑ ΤΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΣΙΓΟΥΡΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΘΑ ΣΚΙΣΕΙ...!ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ..ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΜΑΣ...!ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.....!Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή